Levenstestament /

Goed voorbereid op onverwachte situaties!

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen?
Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval.

U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen.
Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Inhoud levenstestament
In een levenstestament:

 • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
 • legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
 • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen. 

Taken vertrouwenspersoon
U kunt zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan.
Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van de dagelijkse leiding van uw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen;
 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
 • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; met eventueel de benodigde inlogcodes en wachtwoorden;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?
Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
U kunt uw partner of één van uw kinderen aanwijzen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen
Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden aan de door u benoemde toezichthouder.

Wijziging levenstestament
U kunt uw levenstestament altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het levenstestament, neem contact op met uw RegisterExecuteur!

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de RegisterExecuteur.